Cookies en privacyverklaring

Cookies & voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Noodzakelijke cookies worden zonder toestemming geplaatst, deze cookies zorgen er slechts voor dat de website goed functioneert.

Overige cookies die persoonsgegevens verzamelen worden niet zonder toestemming geplaatst, deze cookies zorgen o.a. voor gepersonaliseerde advertenties, verkeer analyse en socialmediatools. Informatie hiervan word gedeeld met deze marketing partners.

Wilt u weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn of wilt u dat wij uw gegevens verwijderen neem dan contact met ons op.

 


Privacyverklaring Stichting Hondsrug College

Stichting Hondsrug College respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Stichting Hondsrug College je over de wijze waarop Stichting Hondsrug College met jouw persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn.

Stichting Hondsrug College is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Stichting Hondsrug College verbonden, leerlingen (hun ouders/verzorgers) en medewerkers in de zin van de AVG.

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Stichting Hondsrug College is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Hondsrug College en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens:
Stichting Hondsrug College
Postadres: Postbus 66, 7800 AB Emmen
Bezoekadres: Emmalaan 25-36, 7822 JB Emmen
E-mail: support@hondsrugcollege.nl
Telefoon: 0591-657973
Functionaris Gegevensbescherming: Rob Platteel

Soorten persoonsgegevens

Om onderwijs aan te kunnen bieden en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, moet Stichting Hondsrug College diverse persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers verwerken.

Stichting Hondsrug College verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene, voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst;
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk om vitale belangen te beschermen;
 • Noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Stichting Hondsrug College worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, leerlingnummer, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma’s of overgangsbewijzen,
 • Leerlingdossier vorige school en voortgangsgegevens,
 • Overige wettelijk verplichte persoonsgegevens,
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de leerlingen en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,
 • Rapportages/verslaglegging die noodzakelijk is voor een goede begeleiding op het gebied van welzijn/gezondheid,
 • Verzekeringsgegevens van de leerlingen alleen in geval van verblijf van de leerling in het buitenland,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet Voortgezet onderwijs, Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.)

Doeleinden

Om ingeschreven te kunnen worden bij Stichting Hondsrug College en om onderwijs te kunnen volgen is het noodzakelijk dat diverse persoonsgegevens verstrekt worden. Als deze gegevens niet verstrekt worden, is het mogelijk dat een leerling niet ingeschreven kan worden. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven van studieadviezen;
 2. het verstrekken en/of ter beschikking stellen van leermiddelen;
 3. het bewaken van de veiligheid binnen de scholen en het beschermen van eigendommen van medewerkers, leerlingen en bezoekers;
 4. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder 1 en 2, alsmede van informatie over de leerlingen op de eigen website;
 5. het bekend maken van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld op de website van Stichting Hondsrug College of van de scholen, in brochures of de schoolgids of via social media;
 6. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 7. het aanvragen van bekostiging, het behandelen van geschillen daarover en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 8. het onderhouden van contacten met oud-leerlingen;
 9. het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers;
 10. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
 11. juridische procedures waarbij Stichting Hondsrug College betrokken is;
 12. bij het uitvoeren en organiseren van activiteiten.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. Voor andere doeleinden wordt expliciet om je toestemming gevraagd. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Daarvoor kun je contact opnemen met Stichting Hondsrug College via bovenstaande contactgegevens.
Stichting Hondsrug College verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Deze staan hieronder beschreven. Wil je gebruik maken van één van je rechten, dan kun je een verzoek hiervoor indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Hondsrug College, via het mailadres: support@hondsrugcollege.nl

De rechten van betrokkenen zijn:

 1. recht op inzage: je kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 2. recht op correctie: het corrigeren van fouten in de verwerkte gegevens.
 3. recht om ‘vergeten te worden’: je kun een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Stichting Hondsrug College. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
 4. recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.
 5. als er gegevens worden verwerkt op basis van noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft de betrokkene het recht hiertegen bezwaar te maken.

Stichting Hondsrug College zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Stichting Hondsrug College gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Stichting Hondsrug College optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Hondsrug College daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving. Ontvangers van gegevens kunnen onder andere zijn de leerplichtambtenaar, DUO en de onderwijsinspectie.

Stichting Hondsrug College draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Stichting Hondsrug College draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken

Een ieder die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden. Dit kan via het meldpunt support@hondsrugcollege.nl conform het protocol beveiligingsincidenten en datalekken van Stichting Hondsrug College. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt.

Cameratoezicht

Stichting Hondsrug College beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera’s worden automatisch vernietigd na vier weken, tenzij op de beelden een incident is vastgelegd. Dan worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld. Dit is vastgelegd in het Protocol Cameratoezicht.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. We gebruiken cookies om het gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Met behulp van cookies kunnen we content tonen die aansluit op jouw interesses. Hieronder geven we uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden. Uiteraard kun je jezelf afmelden voor cookies, indien je dat wenst. Op onze websites zijn er functionele cookies en die van Google Analytics van toepassing.

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd, want deze zijn essentieel voor een goede werking van onze websites. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Je cookievoorkeuren worden opgeslagen.

Google Analytics

Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek.

Google Tagmanager

Dit is een online middel van Google dat helpt bij het beheren welke cookies geplaatst mogen worden bij de websitebezoeker. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies.

Niet-functionele cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het goed laten werken van de website.

Double Click

is een advertentieplatform (tracker) voor display advertising. Met Double Click kunnen adverteerders displayruimte inkopen op diverse websites. Dit gebeurt door middel van programmatic inkopen, of terwijl:
geautomatiseerd inkopen.

Tracking cookies

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen socialmediabedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Uiteraard kun je besluiten om cookies te blokkeren. Als je dit doet is de website nog steeds te bezoeken. Het is echter mogelijk dat dan niet alle onderdelen of functionaliteiten van de website optimaal werken. Ga naar www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu (Europa) voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren.

Door het aanpassen van de instellingen van je internet browser kun je aangeven dat je helemaal geen cookies wilt ontvangen. Cookies worden dan volledig geblokkeerd. Hoe je cookies kan uitschakelen of verwijderen staat hier uitgelegd (houd de Ctrl toets ingedrukt en klik op de betreffende browser): • Chrome • Firefox • Internet Explorer • Edge • Safari (iOS) • Safari (macOS)

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Stichting Hondsrug College is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

Stichting Hondsrug College bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

 • De meeste gegevens uit het leerlingdossier worden tot twee jaar nadat de leerling is uitgeschreven bewaard.
 • Gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving moeten 5 jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven.
 • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet door de school tot 3 jaar na het vertrek van de leerling worden bewaard.
 • Conform het Examenbesluit moet het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens 6 maanden worden bewaard.

Beveiliging

Stichting Hondsrug College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Hondsrug College maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Hondsrug College verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Hondsrug College op via support@hondsrugcollege.nl.

Bewustwording

Stichting Hondsrug College werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en leerlingen over het veilig werken met persoonsgegevens.

Wijzigingen

Stichting Hondsrug College behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

Vragen, opmerkingen of klachten

Stichting Hondsrug College stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Stichting Hondsrug College, kun je dit rechtstreeks laten weten aan de FG via het mailadres: support@hondsrugcollege.nl.

Stichting Hondsrug College is als volgt te bereiken:

Postadres:                      Postbus 66, 7800 AB Emmen
Vestigingsadres:           Emmalaan 25, 7822 JB Emmen
Inschrijvingsnr KVK:   04074794
Telefoon:                         0591-657979
E-mailadres:                  support@hondsrugcollege.nl